viernes, 18 de septiembre de 2015

CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE” (13a edició)


1. PARTICIPANTS:
Podran participar-hi totes les persones jóvens nascudes o residents a la Comunitat Valenciana, amb edats compreses entre els 14 i els 35 anys, ambdós inclosos, a data 8 d’octubre de 2015 (data en què finalitza el termini de presentació de treballs a aquest concurs).

2. CONDICIONS GENERALS:
S’establixen 2 modalitats:
*Fotografia en blanc i negre/color.
*Fotografia digital (fotomuntatge o retoc que genera una imatge irreal a partir d’una altra o altres).
El tema serà lliure.

3. PREMIS:
S’atorgaran els premis i dotacions següents:
Modalitat Blanc i Negre/Color: 300 €
Modalitat Digital: 300 €
A aquestes quantitats se’ls aplicaran les retencions tributàries que corresponguen legalment.
El premi o premis podran quedar deserts si el Jurat considera insuficient la qualitat dels treballs presentats.
Els treballs premiats quedaran en propietat de l’Ajuntament de Castelló a tots els efectes, inclús per a casos de reproducció i exposició, en els quals es farà constar el nom de l’autor/a.

4. DOCUMENTACIÓ:
Les persones interessades a participar en aquest concurs hauran d’enviar un correu electrònic a l'adreça juventud@castello.es indicant XIII CONCURS DE FOTOGRAFIA “CASTELLÓ JOVE” en l’assumpte del correu i en què s’incloga:
•Un enllaç a una descàrrega directa de la fotografia, que haurà d’estar emmagatzemada en un compte DROPBOX i en format JPG (únicament s’admetrà aquest tipus de compte). El nom de l’arxiu serà el títol la fotografia i la modalitat (COLOR_BYN o DIGITAL), sense referències que identifiquen el seu autor/a.
La fotografia (en format JPG) tindrà unes mesures mínimes de 18x24 i màximes de 30x40 cm. El pes de l’arxiu no podrà superar els 6MB.
El fitxer haurà d’estar disponible des del moment en què s’envie el correu electrònic fins a la data d’entrega de premis, prevista per al 8 de novembre de 2015.
•La documentació següent en format PDF:
-Sol·licitud de participació i document de declaració responsable indicant que l’obra és original, degudament omplits i firmats.
-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
No s’admetrà la recepció de documents en arxius comprimits. La grandària màxima del total dels arxius no excedirà 2MB.
Nota:
En el cas que un/a participant presente dos fotografies o més haurà de fer-ho de forma individualitzada (1 correu electrònic per a cada fotografia).
Les persones participants han de presentar la documentació exigida en aquestes Bases, de manera completa i dins del termini establit, la qual cosa serà determinant per a la seua admissió. L’absència de dades o la seua inexactitud donarà lloc a la seua inadmissió en el concurs, sense més tràmit. No obstant això, el Jurat farà constar en l’Acta corresponent les causes d’inadmissió de participants.
Important:
Els noms dels arxius hauran d’estar compostos per paraules separades per guió baixl i sense accents o caràcters especials.
No seran admesos a concurs aquells treballs que inciten o fomenten la violència, el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació, o que atempten contra la dignitat humana.

5. PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les obres podran presentar-s'hi des de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Portal de la Ciutadania de l’Ajuntament de Castelló de la Plana (https://portal.castello.es/PortalCiudadano/) fins a les 13 hores del dia 8 d’octubre de 2015 (inclusivament).
Les sol·licituds es presentaran mitjançant correu electrònic seguint el que establix el punt 4 (Documentació) d’aquesta convocatòria.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ:
En decidir de donar el premi del concurs, el Jurat tindrà en compte la qualitat artística de la fotografia i el domini de la tècnica.

7. COMPOSICIÓ DEL JURAT:
El Jurat estarà presidit pel regidor delegat de Joventut i estarà format per una persona representant de l’Ajuntament de Castelló, que serà personal funcionari dels Negociats de Joventut o Cultura, i dos persones relacionades amb el món de l’art i la fotografia.
El Jurat estarà assistit pel secretari general de l’Administració municipal o funcionari/ària en qui delegue, que tindrà veu però no vot.
El funcionament del Jurat, com a òrgan col·legiat, es regirà pel que establixen els articles 22 a 29 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
La decisió del Jurat serà inapel·lable des del punt de vista del seu contingut tècnic, i es farà pública el dia 30 d’octubre de 2015, durant l’acte d’entrega de premis, si bé es convocarà amb la deguda antelació a les persones premiades per a facilitar la seua assistència a aquest acte.

8. EXPOSICIÓ:
El Jurat realitzarà una selecció de les obres presentades, fins a un màxim de 10 per modalitat, que seran exposades en l’apartat de Joventut de la web municipal (www.castello.es) a partir del 26 d’octubre de 2015.

9. RESPONSABILITAT:
L’Ajuntament de Castelló no es responsabilitza dels continguts dels treballs presentats.

10. CONFORMITAT:
La sol·licitud de participació en el concurs implica el ple coneixement i acceptació de les Bases que regulen la convocatòria, el compliment dels requisits de participació exigits, assumir les decisions del Jurat i, si és el cas, la seua interpretació de les Bases.

11. TRIBUNALS COMPETENTS:
En cas de reclamació o conflicte, seran competents els tribunals amb jurisdicció sobre la ciutat de Castelló de la Plana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario